Ang DALAWANG PANGINOON sa Biblia Sino ang iyong pag-lilingkuran?

1. Habang nalalapit ang Pangalawang Pagbabalik ni Cristo, kinakailangan nating malaman na si satanas ay pahihintulutang tuksuhin ang mga taong nananalig sa Diyos ng maraming uri ng pandaraya. Sa Mateo 24, Marcos 13 at Lukas 21, bnalaan tayo ni Jesus na ang pangunahing tanda ng wakas ay ang pandaraya patungkol sa Kanyang Pangalawang pag-dating. “Sapagka’t marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na mangagsasabi, Ako ang Cristo; at ililigaw ang marami.” Mat 24:5 (Ang Biblia)

2. Kung ating pag-sasama-samahin ang lahat ng relihiyosong samahan sa daigdig na “Dumating sa Aking Pangalan”, makikita natin kung gaano na kalaki ang pandaraya ngayon sa daigdig. Subalit ito ay simula pa lamang, kung baga ay dulo pa lamang ng yelo. Nabalaan na tayo na ang huling pandaraya ay si satanas mismo ay magpapakahayag at mangungusap sa paaraang iniisip nating tulad nga ng anyo at pangungusap ni Jesus nang Siya ay nasa lupa noon. Isang manunulat noong ika-19 siglo ang nag-predikto ng ganito:

3. “Si satanas ay gagawa ng lahat ng mapandayang kalikuan upang magkunwaring siya si Jesu Cristo; at kung maaari ay dayain din ang mga hinirang. At kung siya ay magiging halos katulad ng totoo, di ba’t marapat lamang na tayo ay mag-bantay upang walang sinuman ang makapalinlang sa inyo?” 2SM 87.

4. “Ang rebelyon at pagtalikod ay nasalahat ng dako. Tayo ay apektado nito maliban lamang na sa pamamagitan ng pananampalataya ibitin nayin ang ating mga ka awa-awng mga kaluluwa kay Cristo. Kung ang tao ay kay daling mailigaw ngayon, paano na kung si satanas ay magsa-anyong si Cristo at gumawang mga himala? Sino kaya ang hindi madaya ni satanas sa pag-kukunwari niyang siya si Cristo at tanging si satanas lamang ang sa anyo at gawa ni Cristo?” 2 SM 394.

5. Sinabi sa aklat na “TheGreat Controversy” (ph. 624)na maraming nagsasabing tungkol sa pag-gamit ni satanas ng UFO para linlangin ang mga tao.:
“Kamangha-manghang mga nilalang ang mahahayag sa kalangitan gawa ng kapangyarihan at mga gawang- kababalaghan ng mga demonyo. Sila ay pupunta sa mga hari ng buong daigdig at igapos sila sa pandaraya at himukin na maki-isa kay satanas upang makidigma sa pamahalaan ng langit. At dahil dito, ang mga agencia at mga pamahalaan ay pare-parehong malilinlang.

6. May mga taong mag-papanggap na sila mismo si Cristo at aangkinin ang pangalan at pagsamba na para lang sa tagapag-tubos ng ng daigdig. Sila ay mag-hihimala at mag-papagaling at mag-sasabing mayroon silang kapahayagang mula sa langit na kokontra sa sinasabi ng Biblia. “At sa kahuilihang akto ng kanilang dakilang drama ng pandaraya, si satanas mismo ang mag-kukunyaring si Cristo. Ang iglesia ay may mahabang paghihintay, ang dakilang pag-asa sa pag-babalik ng Taga-pagligtas. Na lilinlangin ni satanas ang ibat-ibang bahagi ng mundo sa dakilang kaningningan na tulad ng pag-tukoy ni Juan sa Anak ng Diyos ayon sa Pahayag 1:13-15.

7. “Ang kaluwalhatian niya ay di-mahihigitan ng anumang nakita ninuman. Ang sigaw ng tagumpay ay aalingawngaw na ‘Si Cristo ay dumating na! Si Cristo ay dumating na!’

8. Ang mga tao ay nag-papatirapa at sumasamba sa kanya habang tinataas niya ang mga kamay niya at basbasan sila tulad ni Cristo sa mga alagad Niya. Ang Kanyang tinig ay malumanay at puno ng himig. Sa mahinahong tono ay mag-hahayag din ng mga makalangit na turo, mag-papagaling ng may sakit, at sa anyo ni Cristo ay sasabihin niyang binago na ang Sabath sa Lingo, uutusan niya lahat na banalin ang isang araw na kanyang binasbasan .

9. Pinapahayag niyang ang nag-papabanal sa sabath ay nagkakasala sa ngalan niya at ayaw makinig sa mga sinugong anghel na may liwanag at katotohanan

10. Ito ang malakas at halos lubusang mapanlinlang. Tulad ng pandaraya ng mangkukulam na si Simon Magus sa lahat ng mga Samaritana sinasabing “Ito ang kapangyarihan ng Diyos.” Subalit ang mga tao ng Diyos ay di madadaya. Ang turo ng mga bulaang cristo ay di ayon sa Biblia. Kanyang pagpapala ang mga tagasamba ng halimaw, ang mga tinutukoy ng Biblia na bubuhusan ng malaking galit ng Diyos. GC 624, 625.

11. Sa pag-basa ng mga pahayag na ito ay makapag-tatanong ka: “Papaano malalaman ang pagka-kaiba ng tunay na Cristo at si satanas?” Ang sagot: Kailangan nating malaman ng mabuti ang buhay ni Hesus sa Biblia at pakiki-ugnay sa Ama sa panalangin, pag-aayuno at pag-bubulay sa nababasa sa Biblia ay agad nating makikilala ang tinig ng kaaway na si satanas, sa tono pa lamang ng mga salita. Ito ang dahilan bakit napaka importanteng maunawaan ang pitong antas ng tunay na katangian ng pag-ibig.

12. Ang unang antas ay nagpapaunawa sa atin na ang Diyos ay hindi pumapatay ng tao o hayop dahil ang ating Ama sa langit ay Diyos ng buhay ay hindi kamatayan. Ito ang patunay:

“Sa makatuwid baga’y si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya’y pinahiran ng Dios ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan: na naglilibot na gumagawa ng mabuti, at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng diablo; sapagka’t sumasa kaniya ang Dios.”(Gawa 10:38) at muli: “Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, at pumatay, at pumuksa: ako’y naparito upang sila’y magkaroon ng buhay, at magkaroon ng kasaganaan nito.”(Juan 10:10) Kayat sa ating pag-sisiyasat ng Kasulatan para sa lalong ilaw at katotohanan, tandaan natin ang mga nag-hahayag ng tunay na katangian ng pag-ibig.

13. Karamihan ng Kristiyano di-alam na sa Lumang Tipan si satanas ay napayagang mag-salita sa ngalan ng Diyos. Dinaya niya ang Israel sa pagsamba sa mga idolo at nag-simula ang sistema ng pag-sasakripisyo. Pansinin: “Hain at handog ay hindi mo kinaluluguran; ang aking pakinig ay iyong binuksan: handog na susunugin, at handog tungkol sa kasalanan ay hindi mo hiningi.” Awit 40:6. Kaya’t dalawang beses nilinis ni Hesus ang templo sa mga bumibili at nagbibili ng hayop. (Suriin: Awit 50:7-15). “Nais ng Diyos ay hindi hayop kundi handog ng pasasalamat.” Vs.14. Si Isaiah ma’y sumigaw laban dito: ‘Ako’y hindi nalulugod sa dugo ng mga toro, o ng mga kordero o ng mga kambing na lalake…Nang kayo’y magsidating na pakita sa harap ko, sinong humingi nito sa inyong kamay, upang inyong yapakan ang aking mga looban?” Isaiah 1:10-12 viagra ohne rezept deutschland. Sa Espanol “quien demanda?” o “sino ang nangailangan nito?” Alam nating hindi si Hesus. Ito ang katangian ni satanas hindi ni Hesus. Hesus. Suriin: Isa 64 at Jer 7.

14. “Siyang pumapatay ng baka ay gaya ng pumapatay ng tao; siyang naghahain ng kordero ay gaya ng bumabali ng leeg ng aso; siyang naghahandog ng alay ay gaya ng naghahandog ng dugo ng baboy; siyang nagsusunog ng kamangyan ay gaya ng pumupuri sa isang diosdiosan. Oo, sila’y nagsipili ng kanilang sariling mga lakad, at ang kanilang kaluluwa ay nalulugod sa kanilang mga kasuklamsuklam na bagay.” Isaiah 66:3

15. “Sapagka’t hindi ako nagsalita sa inyong mga magulang, o nagutos man sa kanila nang araw na inilabas ko sila sa lupain ng Egipto, tungkol sa mga handog na susunugin, o sa mga hain…Kundi ang bagay na ito ang iniutos ko sa kanila, na aking sinasabi, Inyong dinggin ang aking tinig, at ako’y magiging inyong Dios, at kayo’y magiging aking bayan; at magsilakad kayo sa lahat ng daan na iniuutos ko sa inyo, sa ikabubuti ninyo.” Jeremiah 7:21, 23.

16. Sa mga talata sa itaas malinaw na makikitang may “ibang” tinig na sinunod ang mga ama sa pag-hahandog ng hayop. Sa katotohanan si Hesus ay nangusap dito sa dalawang bagay: #1. Pag- Jerusalem. Nilinaw ni Hesus na hindi Siya ang nag-utos nito “Ibinigay sa inyo ni Moises ang pagtutuli (hindi sa ito’y kay Moises, kundi sa mga magulang); at tinutuli ninyo sa sabbath ang isang lalake.” Juan 7:22

17. Sa Gawa 15, tinanggal na ng Konseho ng Herusalem ang pag-tutuli. Sa aking aklat, “Into the Father’s Heart,” nai-detalye ko kung paano nagsimula ang pag-tutuli. Pag-usapan natin ang #2. Ang Sistema ng sacripisyo. Sabi ni Hesus: “Datapuwa’t magsihayo kayo at inyong pagaralan kung ano ang kahulugan nito, Habag ang ibig ko, at hindi hain: sapagka’t hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Mat 9:13

18. Kung nalalaman ninyo ang ibig sabihin ng mga katagang “Ang nais ko’y habag kaysa sa mga handog at mga biktima ng sakripisyo, hindi niyo hahatulan ang walang sala” [Hos. 6:6; Matt. 9:13.] Matt 12:7. Anong teksto sa Lumang Tipan ang tinutukoy ni Hesus? Pansinin: “Habag ang ibig ko, at hindi hain: sapagka’t hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan.” [Mat 9:13, 12:7] Subalit silay katulad ng taong si Adan na lumabag sa aking tipan;sila ay hindi nanalig at gumawa ng kasamaan laban sa Akin.” Kaya nga mga minamahal si Adan ang unag taong lumabag sa tipan na ginawa ng Diyos kay Adan sa Genesis 1. ito ay isnulat ko ng mas malalim sa aking aklat na “INTO THE FATHER’S HEART” na maaaring matanggap ng bumabasa.

19. Ngayon ay alam na nating may ibang tinig na nangusap sa tao noon, tignan natin kung may mga halimbawa ng pangyayayring ito. “At ang galit ng Panginoon ay nagalab uli laban sa Israel, at kaniyang kinilos si David laban sa kanila, na sinabi, Ikaw ay yumaon, iyong bilangin ang Israel at Juda.” 2 Samuel 24:1. Sa margin ay mayroong maliit na #1 na nagsasabing “ito si satanas” suriin I Chron 21:1. “ At si Satan ay tumayo laban sa Israel, at kinilos si David na bilangin ang Israel.” I Chron 21:1. Makikita nating paglipas ng 500 taon, ang mga eskriba ay kinasihan ng Espiritu Santo na tumaas ang pang unawa sa kung sino ang tunay na masamang persona sa likod ng kasalanan ng pagbibilang sa Israel.

20. Ang tawag dito ay “progressive revelation” narito pa ang isang pagkakataon ang “Panginoonay talagang si satanas” “At nangyari sa daan, sa dakong panuluyanan, na sinalubong ng Panginoon siya, at pinagsikapang patayin siya.” Exo 4:24 . “At aking papagmamatigasin ang puso ni Faraon, at aking pararamihin ang aking mga tanda at ang aking mga kababalaghan sa lupain ng Egipto.”Exo 7:3

21. Pansinin ang dalawang bagay sa teksto ito. Una sa lahat ang Panginoong ito na tinutukoy ni Moises na “mag-papatigas” ng puso ni paraon. Tanong: katangian ba ng Diyos na patigasin ninuman? Siyempre ay hindi. Kaya, ang “Panginoon” na nagingusap kay Moises ay hindi totoong Panginoon kundi si satanas na diyos ng mundo at panginoon ng daigdig. Subalit hindi ito nalaman I Moises at di rin nalalaman ni Aaron ang tunay na katangian ng Diyos. Pansinin: “At kanilang sinabi, Ang Dios ng mga Hebreo ay nakipagtagpo sa amin; pahintulutan mo nga kaming maglakbay na tatlong araw sa ilang, at maghain sa Panginoon naming Dios, baka hulugan niya kami ng salot o ng tabak.” Exodo 5:3

22. Pangalawa si Moses, katulad ni Adan at lahat ng mga ama hanggang kay Abraham, Isaac, at Jacob ay naniwala sa sistema ng sakripisyo na ipinangusap ni satanas kay Adan at sinasabing siya ang tunay na Panginoong Diyos. Di lang nila nalalaman noon. Iyan ang dahilang si Hesus ay dumating at ilantad at alisin ang buong sistema na ito sa krus. Eph 2:13-22; Col 2:14.

23. Alalahanin kung ano ang sinabi ni Hesus sa mga eskriba at pariseo ng humingi sila ng tanda sa Matt 12:38. “Isang lahing masama at mapangalunya ay humahanap ng isang tanda; at hindi siya bibigyan ng anomang tanda kundi ng tanda ng propeta Jonas:” Ang Griyegong salita “semeion” ang kahulugan ay himala, tanda, o kababalaghan. Strong’s 4592. “Malibang makakita kayo ng mga tanda at kababalaghan ay hindi kayo maniniwala.” Kahit sa bundok ng Sinai si satanas ay nag anyo na isang angel ng liwanag. (2 Cor 11:14) inaangking Panginoon at Kristo, at si Kristo ang tunay na Panginoon sa tuktok ng bundok Sinai and tumawag kay Moses doon at balaan siya na ang bulaang panginoon ay mapanganib at maaaring dumating sa kanila.” Ex 19:22.

24. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Bumaba ka, pagbilinan mo ang bayan, baka sila’y lumagpas upang makita ang Panginoon, at mamatay ang karamihan sa kanila. Exo 19:21. Subalit sino itong Diyos na ito na nakikita nila? Ito ang bulaang panginoon ng daigdig and mamamatay na diyos. Ayon sa Bibliya wala pang nakakakita sa Diyos Juan 1:18; I Tim 1:17; I Tim 6:16. Sa aking aklat na “INTO THE FATHER’S HEART” ipina-liliwanag ko ang misteryo ngdalawang panginoon ng mas may detalye. Sa sermon ni Hesus sa bundok naipaliwanag Niya ang pundasyon ng katotohanan ng Kanyang kaharian na hinahadlangan ni satanas ng kulog at kidlat sa Sinai na tumakot sa tao upang pansamantala silang sumunod at tanggapin ang tipan sa bato dahil mabato ang kanilang mga puso.

25. Nang ihayag ni Hesus ang espiritu ng batas at ilagay ito sa maka-laman natig puso at isipan sa Jeremiah 31:31-34 hinulaang “Narinig ninyong sinabi, Mata sa mata, at ngipin sa ngipin: Datapuwa’t sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong makilaban sa masamang tao: kundi sa sinomang sa iyo’y sumampal sa kanan mong pisngi, iharap mo naman sa kaniya ang kabila.” Matt. 5:38, 39. Hindi gustong marinig ng mga punong Hudyo ang anumang tungkol sa pag- ibig sa kaaway. Namumuhi sila sa mga Romano at ayaw nila ng Kanyang mga salita ng pag-ibig at mabago ng espiritu ni Hesus ang kanilang pag-uugali. Napilitan si Kristo na ihayag ang katotohanang si Lucifer ang bumagsak na aghel ang siyang nandaraya ng buong sangkatauhan “Na binulag ng dios ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya, upang sa kanila’y huwag sumilang ang kaliwanagan ng evangelio ng kaluwalhatian ni Cristo, na siyang larawan ng Dios.” 2Co 4:4

26. Si Pablo ay inusig ng mga bulag at masasamang tao ngunit sinabi niyang ang Panginoo ang nagligats sa kanya sa lahat ng mga iyon “Oo, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Cristo Jesus ay mangagbabata ng paguusig. Datapuwa’t ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama, na mangagdadaya, at sila rin ang mangadadaya.” 2 Tim 3:11-13. Si Juan na tagapag-pahayag ang nagsabi nito “ At siya’y gumagawa ng mga dakilang tanda, na ano pa’t nakapagpapababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kaniya’y ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop; na sinasabi sa mga nananahan sa lupa, na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay.” Rev 13:13, 14. Gagawa si satanas ng mga tanda at kababalaghan sa pamamagitan ng mga tao, mga bansa, at mga demonyo “Sapagka’t sila’y mga espiritu ng mga demonio, na nagsisigawa ng mga tanda; na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanglibutan, upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Dios, na Makapangyarihan sa lahat.” Rev 16:14. Pansining gumagamitsi satanas ng apoy upang mandaya. Ito ay literal na apoy katulad ng ginamit niyang pantupok sa mga anak at ari-arian ni Job. Job 1 and 2, at bigyan si Job ng mga pigsa.

27. Ang apoy ng Dioys ay hindi literal sapagkat wala ang mag ito bago bumagsak si Adan at ang kasalanan aypumasok sa daigdig. Ang nag aapoy na halaman sa bundok ng Sinai ay di literal bagamat may anyo ng apoy. “At ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kaniya, sa isang ningas ng apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy; at siya’y nagmasid, at, narito, ang kahoy ay nagniningas sa apoy, at ang kahoy ay hindi natutupok.” Exo 3:2. Ang apoy ng Diyos ay di nakakatupok ng tao o bagay subalit nakakatupok lamang ng ating mga kasalanan. Sa araw ng Pentecoste ang mga dila ng mga apoy ay hindi tumupok sa 120 mga alagad ngunit pumuspos sa kanila ng pag-ibig ng Diyos sa Espiritu Santo. Sa chapter 27 ng aking aklat “Into the Father’s Heart,” idinidetalye ko ng higit ang pagkakaiba ng di-literal, di-mapanirang “Apoy ng Diyos”. Ang tao at apoy ni satanassa daigdig. Halimbawa, sa page 456 sinagot ko ang tanong sa “SINO ANG NAGDALA NG APOY NG LANGIT PABABA SA BUNDOK CARMEL?” Sumulat ka at magtamo ng aklat na ito ngayon.

28. Nang dumatig si Hesus sa daigdig ay lubusan Niyang nilantad kung sino talaga si satanas tinanggal Niya ang maskara at pag kukunwari at hinayag ang mga kasamaan nang ipangusap ni Hesus: “Kayo’y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya’y isang mamamatay-tao buhat pa nang una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagka’t walang katotohanan sa kaniya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng sa ganang kaniya: sapagka’t siya’y isang sinungaling, at ama nito.”Juan 8:44

29. Subalit si satanas ay buhay at nasa daigdig ngayon at malapit ng mahayag muli, di lang bilang isang angel ng liwanag tulad ng sa Bundok Sinai kundi upang agngkining siya ang messias at diyos ng daigdig tulad ng paghahayag ni Pablo sa 2 Thess 2:4.” Na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Dios o sinasamba; ano pa’t siya’y nauupo sa templo ng Dios, na siya’y nagtatanyag sa kaniyang sarili na tulad sa Dios. ” Isaiah 14:12-14; Ezek 28:2; Dan 11:36, 37.

30. Iyo sanang basahin ang lahat ng mga teksto sa Biblia sa pulyeto na ito. At sulatan mo ang adres na ito at humingi ng kopya ng aklat na “INTO THE FATHER’S HEART,” na magbibigay ng higit pang detalye at impormasyon tungkol sa tunay na katangian ng pag-ibig ng Diyos. Ang aklat na ito ay nagbago ng maraming buhay at nagbigay ng pag-asa sa maraming tao. At maaari din itong mangyari sa iyo. Nais kong malaman mong ako ay nananalangin para sa iyo. Sana sulatan mo ako agad. Ang iyong kaibigan kay Kristo na ating Panginoon.

Pastor-Evangelist Michael F. Clute
P O Box 473 Woodburn, OR 97071
www.godslastcall.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *